top of page

Algemene voorwaarden

 

89 Visions, 2022

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
1.2 Opdrachtnemer: 89 Visions, gevestigd aan de Schapendreef 30 te Breda onder KvK-nummer: 53291115.
1.3 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen.
1.4 Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten welke tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, behoudens afwijkingen op deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van één opdracht.
2.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze, uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 3 Offertes

3.1 De door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk is bevestigd.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever, welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor de Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is gehouden vóóraf alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.3 De uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden voortvloeiende extra kosten ontstaan zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd de prijs aan te passen indien door de Opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt welke gegevens voor de prijsbepaling van Opdrachtnemer essentieel waren. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever van de noodzaak tot prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en te handelen zoals van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer garandeert en pretendeert geen juistheid of volledigheid in de door haar afgegeven adviezen en/of documenten. Bovendien kan Opdrachtnemer wegens de gecompliceerde aard van de opdracht afzien van de opdracht ofwel doorverwijzen naar een specialist.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om de opdracht door een door haar aan te wijze derde, op een in onderling overleg te bepalen tijdstip te laten uitvoeren.
Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Opdrachtnemer aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de handelingen van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde personen.
6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen
6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
6.8 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op of af )levering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
6.9 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
6.10 Indien Opdrachtnemer echter binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het bedongen honorarium of de prijs wenst te verhogen, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.11 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 De Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd bedrijfsgevoelige informatie of andere informatie welke aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel, of strafrechtelijke procedure, waarbij deze informatie van belang kunnen zijn.
7.3 De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
7.4 Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is bepaald, op welke manier ook, dan verbeurt zij een boete van €10.000,– voor elke gemaakte overtreding.

Artikel 8 Intellectueel eigendom (zoals auteursrecht, industrieel eigendomsrecht, aanverwante rechten, handelsnaamrecht en merkenrecht)

8.1 Opdrachtgever verklaart bij de uitvoering van de opdracht dat geen inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van derden te maken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere die voortvloeien uit de verveelvoudiging of reproductie.
8.2 De Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het auteursrecht van door Opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, illustraties, litho’s, foto’s, video’s, modellen, reclamedragers en dergelijke blijft bij Opdrachtnemer berusten, ook wanneer de Opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
8.3 Op materialen van Opdrachtnemer wordt een door Opdrachtnemer gevoerde en geregistreerde naam en/of beeldmerk gevoerd alsmede de naamsvermelding vermeld van Opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4 Krachtens het auteursrecht heeft uitsluitend Opdrachtnemer de bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de voorwerpen waarop het aan hem toekomend auteursrecht berust zoals bedoeld in het voorgaande artikellid.
8.5 Opdrachtnemer kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van hem onder artikel 8.4 bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daarin begrepen.
8.6 Het is de Opdrachtgever, behoudens gemaakte afspraken, uitdrukkelijk verboden de voorwerpen waarop het aan Opdrachtnemers toekomend auteursrecht berust te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Hieronder wordt mede begrepen alle geestesproducten van de Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords (al dan niet met inschakeling van derden) te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Honorarium

9.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

10.1 Bij opdrachten die een bedrag overschrijden van €2.000 vindt de betaling als volgt plaats: 50% nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt over de offerte en 50% na de oplevering van de eindproducten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot, alvorens met eerste werkzaamheden wordt aangevangen.
10.2 Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum.
10.3 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
10.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder 10.2 genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Tevens is de Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen op de overeengekomen wijze voldoet en is al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
10.5 Indien de factuur 30 kalenderdagen na de factuurdatum niet is voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd een opslag te rekenen van 8% rente op basis van een kalenderjaar over het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd met incassokosten.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn diens vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
10.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van de Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Opdrachtnemer te bepalen vorm, onverminderd zijn overige rechten. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot de onder 10.4 genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.
10.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
10.9 Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte invorderingskosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. Een en ander geldt ongeacht het feit dat de Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

Artikel 12 Leveringstermijn

12.1 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van de Opdrachtnemer zijn gesteld.
12.2 Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Opdrachtnemer zijn de uit te voeren werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever kan de opleveringsdatum slechts na overleg en met instemming van Opdrachtnemer wijzigen.
12.3 Overschrijding van de opleveringstermijnen die niet aan Opdrachtnemer overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden kunnen worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de opgegeven termijn en/of opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd.
12.4 Indien de Opdrachtgever het uitgevoerde werk voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico gedurende vier weken te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Opdrachtnemer opslagkosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer. Na voorgenoemde periode heeft Opdrachtnemer het recht (te zijner keuze) nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding jegens Opdrachtgever.
12.5 Extra te maken kosten in verband met de door de Opdrachtgever gewenste spoed zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

13.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
13.2 Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
13.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
13.5 De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
13.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te controleren, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.7 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
13.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of herziening van het geleverde.
13.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na ontvangst onderzoeken en met een passende oplossing komen.
13.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 (Tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

14.1 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt de Opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
14.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
14.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid, waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
14.4 Bij opzegging door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging.
De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

15.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
15.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
15.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
15.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
16.5 Bij tussentijdse annulering in geval van overmacht gedurende de looptijd van de opdracht (bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en sterfgevallen enz.) zal één en ander aan de directie van Naffz Productions |89 Visions worden voorgelegd ter overleg. Naffz Productions | 89 Visions behoudt zich het recht voor om naar eigen inschatting en inzicht een passende oplossing aan te bieden.

Artikel 17 Annulering/verzetting van de afspraken/overeenkomst

17.1 Een annulering door de Opdrachtgever tot tenminste 6 weken voor aanvang van de opdracht kan kosteloos geschieden. 
17.2 Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode vanaf minder dan 5 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 25% verschuldigd.
17.3 Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 50 % verschuldigd.
17.4 Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 3 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 75% verschuldigd.
17.5 Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 100% verschuldigd.
17.6. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
–  bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever;
– bij de Opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;
– bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de Opdrachtgever zich heeft verzekerd;
–  bij Opdrachtnemer of derden ontstane schade aan of vermissing van zaken.
18.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,–), dan wel – indien hoger en voor zover van toepassing – het bedrag dat op grond van de door Opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
18.3 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij de Opdrachtnemer te zijn ingediend.
18.4 De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
18.5 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of door hem of haar ingeschakelde derden dienen door Opdrachtgever te worden gemeld en vergoed aan Opdrachtnemer.
18.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleverde content, videografisch, fotografisch en/of tekstueel, dat na oplevering wordt gepubliceerd door Opdrachtgever.
18.7 De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 89visions.nl op deze pagina.

bottom of page